August 11, 2020, Tuesday
२०७७ श्रावण २७
ताजा अपडेट

भक्तपुर दरवार परिसरमा रहेको मुख्यद्वारको साँझपखको दृश्य ।

sf7df8f}F, !# ;fpg M eStk’/ b/jf/ kl/;/df /x]sf] d’Voåf/sf] ;fFemkvsf] b[Zo . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;